Trục hàn

Không gì trục hàn tốt bằng đá Bazan nóng!