Sáng ngủ dậy đau lưng

SÁNG NGỦ DẬY ĐAU LƯNG, KÉO DÀI SUỐT NGÀY
(Bài của Tan Thach Phan-https://www.facebook.com/groups/1014772108610753/)

Bấm vào các huyệt. Mỗi huyệt 14 lần
Sau cùng dùng bộ thông khí.

Đúng huyệt sẽ hết đau liền.
(Kinh nghiệm của bác Hà Ngọc Ẩn (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008905232714&fref=ufi): đứng khòm người, nắm tay đấm vào chỗ đau hết ngay như “đang dỡn”.
FB_IMG_1706016974711