Nước tiểu: trong hay vàng

Thế nào thì uống gừng hoặc chanh đường?
Nước tiểu trắng trong thì uống gừng đường.
Màu nước tiểu vàng thì uống chanh đường.